...

نظرسنجی ورکشاپ‌ها

"*" indicates required fields

مرحله 1 از 4 - فرم نظر سنجی

فرم پرسشنامه شرکت کنندگان کارگاه "همه چیز درباره سرچ"

این یک فرم نظرسنجیه تا ما با کمک شما بتونیم کارگاه‌های بعدی رو بهتر اجرا کنیم. این پرسشنامه کاملا ناشناسه پس نگران نباشین و حقیقتارو بهمون بگین 🙂

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.