نظر سنجی کارگاه آموزشی "از ایده تا نوشتن"

پرسشنامه ای که پیش رو دارید برای ارزیابی کارگاه آموزشی تنظیم شده است، تا نتایج آن برای ارتقاء سطح کیفی و کمی کارگاههای آتی مورد استفاده قرار گیرد، لطفا با دقت به پرسش ها پاسخ دهید، از همکاری شما سپاس گذاریم.