...

مرضیه شادکام

مرضیه شادکام

کارشناس هنری

مرضیه شادکام هستم متولد 1358.

لیسانس گرافیک از دانشگاه مشهد

من دیزاینر و گرافیست هستم و کارمو از سال 1379 شروع کردم.

فتوشاپ
ایلاستریستور
FreeHand
AutoCAD
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.