...

میلاد عبائی

مدیر عامل

میلاد عبائی هستم متولد 1369

فارغ التحصیل رشته مدیریت بازرگانی

12 سال سابقه بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ.

موسس گروه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس هستم

و هم اکنون افتخاری چون مشاور دیجیتال مارکتینگ اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی خراسان رضوی و کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان رضوی، مدرسه کسب و کار ماهان و ….. رو  در در کارنامه خود دارم.

  • تجاری سازی روابط
  • تدوین استراتژی
  • فروش
  • دیجیتال مارکتینگ

ارتباط با مشتری
مشاوره کسب و کار
مدیریت پروژه
برنامه ریزی
منابع انسانی
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.