...

توضیحات پروژه

انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان خراسان یکی از انجمن های زیر نظر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان می باشد.
این انجمن از سال 1379 فعالیت خود را شروع کرده است. هدف این انجمن کمک به ارتقا کمی و کیفی و … واحد های صنعتی و تولیدی می باشد.

همکاری مجموعه کاکتوس و انجمن مراکز تحقیق و توسعه

آقای حمیدرضا مزاریان به عنوان دبیر و مدیر آموزش انجمن، بعد از صحبت با تیم کاکتوس به این نتیجه رسیدند که وضعیت انجمن را در دنیای اینترنت بهبود بخشند.

طراحی وب سایت

در اردیبهشت 1401 تیم کاکتوس طراحی سایت انجمن مراکز تحقیق و توسعه را شروع کرد. در این وب سایت بخش های مختلفی ایجاد شده است. بخشی که بیشتر از همه میتواند برای اعضای انجمن مفید باشد، بخشی است که هر کدام از اعضا می تواند برای خود صفحه ای داشته باشد و اطلاعاتی که لازم هست (درباره مجموعه، راه های ارتباطی و …) را در آنجا قرار دهد.

البته کامل شدن این بخش نیاز به همکاری اعضای انجمن برای رساندن اطلاعات مورد نیاز به تیم کاکتوس می باشد.

اهمیت وب سایت برای انجمن ها، تشکل ها و کمیسیون ها

یکی از اهداف تشکیل انجمن ها، کمک به اعضای خود در جهت رشد می باشد. از آنجایی که در دنیای امروز یکی از الزامات رشد، حضور فعال در دنیای اینترنت می باشد، هر انجمن در ابتدا باید زیرساخت حضور خود انجمن را درست و اصولی ایجاد کند. که اولین و مطمئن ترین و اصولی ترین راه برای حضور در اینترنت داشتن وب سایت می باشد.

دو دلیل برای این امر وجود دارد:
اول: اعتباری که داشتن وب سایت مناسب به هر انجمن می دهد.
دوم: شرایطی که می توان در وب سایت برای خدمت رسانی به اعضا ایجاد کرد.
پس مهم ترین کار هر انجمن برای حضور فعال در دنیای اینترنت، داشتن وب سایت مناسب می باشد.


جزئیات پروژه

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.