...

توضیحات پروژه

مجموعه دانا محاسب فکور با مدیریت خانم نسا قلیخانی خدمات حسابداری و حسابرسی را با بیش از ۱۵ سال سابقه کار در تهران ارائه می کند شروع همکاری مجموعه کاکتوس مجموعه دانا محاسب در دی ماه ۱۴۰۰ از آنالیز وبسایت این مجموعه شروع شد و منجر به همکاری در طراحی موجب سایت آن مجموعه شد.

پروژه اینستاگرام

در بهمن ۱۴۰۰ سرکار خانم قلیخانی (مدیریت مجموعه) تصمیم به حضور در اینستاگرام گرفت که با افتخار همکاری در پروژه اینستاگرام مجموعه‌ ی دانا محاسب فکور و شخص خانم قلیخانی نیز با مجموعه کاکتوس در حال انجام میباشد.

gholikhani.tax


جزئیات پروژه

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.