توضیحات پروژه

آقای مهندس رضا رضایی مشاور کسب و کار، فروش و مذاکره هستند.
که بیزینس های مختلف مشاوره و آموزش می دهند.
در شهریور سال ۱۴۰۰ به کمک تیم کاکتوس طراحی وب سایت پرسنال آقای مهندس رضا رضایی استارت خورد.


جزئیات پروژه