...

توضیحات پروژه

مجموعه «شهر روغن» در زمینه ی تولید و عرضه انواع روغن های خوراکی، درمانی و آرایشی فعالیت می کند. این مجموعه با مدیریت برادران ظفری و به صورت خانوادگی اداره میشود.

تمام محصولات این مجموعه به صورت طبیعی و حتی بیشتر روغن گیری ها و کره گیری ها  در حضور مشتری، انجام میشود.

همکاری مجموعه کاکتوس و مجموعه شهر روغن

زمانیکه مجموعه «شهر روغن» نیاز به دیده شدن را در فضای اینترنت حس کرد، تصمیم به بهبود فضای مجازی خود گرفت و بنابراین همکاری این مجموعه با « کاکتوس» آغاز شد.

اینستاگرام

در سال ۱۳۹۹ مجموعه «شهر روغن»  همکاری خود را با  سپردن مدیریت صفحه اینستاگرامش به مجموعه «کاکتوس» شروع کرد.

 ما در  مجموعه «کاکتوس»، پروژه های اینستاگرام را با این هدف آموزش به کارفرما انجام 

میدهیم. در این پروژه نیز با موفقیت در بهبود صفحه اینستاگرام،بعد از گذشت سه ماه، مدیریت این صفحه، به خود مجموعه واگذار شد.

طراحی وب سایت

با توجه به نیاز حضور درست و مطمئن در اینترنت، مجموعه «شهر روغن» در سال ۱۴۰۰ طراحی وب سایت خود را به مجموعه کاکتوس سپرد.

البته یکی از حلقه های گمشده ی اکثر پروژه ها این است که از وب سایت طراحی شده به درستی نگهداری نمیکنند.بنابراین  ممکن است بعد از گذشت چند ماه ظاهر سایت بهم بریزد.

متاسفانه در این پروژه، این حلقه ی گمشده به شدت دیده میشود.

اهمیت وب سایت برای فروشگاه ها

  همه افراد  در هنگام خرید، نیاز دارند تا با محصولات یک فروشگاه به طور کامل آشنا شوند. اگر بستر درستی فراهم نباشد تا  مشتری بتواند بعد از خرید از فروشگاه، بقیه محصولات را هم بشناسد، ممکن است خرید های بعدی آن مشتری را از دست بدهید.

برای مثال اگر یک مشتری از فروشگاه شما، روغن خوراکی تهیه کند و فرصت نداشته باشد با بقیه محصولات شما آشنا شود. اگر برای این مشتری بستری برای آشنایی با دیگر محصولات شما وجود نداشته باشد،( مثلا با انواع روغن های درمانی شما آشنا نیست) آن را از یک درگاه دیگر تهیه خواهد کرد( مثلا عطاری). و در حقیقت شما یک فروش را  از دست خواهید داد.

پس داشتن بستر مناسب و مطمئن برای معرفی محصولات (وب سایت)، میتواند به افزایش فروش یک فروشگاه کمک کند.


جزئیات پروژه

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.