...

توضیحات پروژه

وبسایت تحلیل روانشناختی با اسکن چهره در شهریور ۱۴۰۰ طراحی شد.
هدف طراحی این وب سایت ایجاد درگاهی برای افرادی که نیاز به تحلیل شخصیت افراد از روی چهره دارند می باشد.
مخاطب هدف این وب سایت، سازمان ها (به خصوص بخش منابع انسانی و کارگزینی)، دانشجویان روانشناسی و در اولویت آخر کاربر عمومی می باشد.


جزئیات پروژه

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.