...

میزبانی از جلسه بین انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان و انجمن توسعه کسب و کار ایران

میزبانی از جلسه بین انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان و انجمن توسعه کسب و کار ایران

میزبانی از جلسه بین انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان و انجمن توسعه کسب و کار ایران

گروه کاکتوس، به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق و توسعه،
میزبان جلسه مشترک بین انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان و انجمن توسعه کسب و کار ایران بود.

در این جلسه،
آقای دکتر علی سپهر
(رئیس انجمن مراکز تحقیق و توسعه خراسان)
آقای دکتر رضا لطفی
(دبیر انجمن توسعه کسب و کار ایران)
آقای میلاد عبائی
(مدیر عامل گروه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس)
آقای ناصر بهرام فر
(مدیر اجرایی گروه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس)
حضور داشتند و در مورد همکاری های مشترک بین دو انجمن گفتگو کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.