Posts Shortcodes

You can show the posts with Porto Blog, Porto Recent Posts shortcodes.


Recent

دوره آموزشی رایگان ابزار های شناخت اینترنت در دانشگاه فردوسی مشهد اسفند 1401

دوره آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد

این دوره آموزشی با هدف شناخت ابزارهای رایگان موجود در اینترنت برگزار شد. مکان برگزاری محل این دوره دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی...

ادامه مطلب
بازدید از عسل کوهدشت

بازدید از کارخانه عسل کوهدشت

به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق و توسعه، و به بهانه جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه،...

ادامه مطلب
بازدید از آرد قدس رضوی و افرادی که در این بازدید حضور داشتند

بازدید از کارخانه آرد قدس رضوی

به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان خراسان، برای جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه...

ادامه مطلب
گهر دانه شرق

بازدید از شرکت گهر دانه شرق

 به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق و توسعه، و به بهانه جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه،...

ادامه مطلب

دومین جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه

مجموعه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس اسپانسر دومین جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه خراسان شد. این جشنواره توسط انجمن مراکز تحقیق...

ادامه مطلب
بازدید از مجموعه نوین حصار

بازدید از شرکت نوین حصار

برای روز جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه، به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق و توسعه، به...

ادامه مطلب
مجموعه زنیط

بازدید از شرکت زنیط

به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن تحقیق و توسعه (گروه کاکتوس)، برای به تصویر کشیدن مجموعه زنیط برای دومین جشنواره...

ادامه مطلب

دیدار با دکتر حسین اختراعی رئیس انجمن تحقیق و توسعه

به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن تحقیق و توسعه، با آقای دکتر حسین اختراعی (رئیس انجمن) و آقای اشکان ضیایی...

ادامه مطلب

Timeline

اسفند 1401


Grid


Masonry


No Margins

دوره آموزشی رایگان ابزار های شناخت اینترنت در دانشگاه فردوسی مشهد اسفند 1401

دوره آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد

بازدید از عسل کوهدشت

بازدید از کارخانه عسل کوهدشت

بازدید از آرد قدس رضوی و افرادی که در این بازدید حضور داشتند

بازدید از کارخانه آرد قدس رضوی

گهر دانه شرق

بازدید از شرکت گهر دانه شرق


Medium


Large


Large Alt


Full

Post Layouts


Gray Overlay

گهر دانه شرق

بازدید از شرکت گهر دانه شرق

 به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق و توسعه، و به بهانه جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه،...

بازدید از مجموعه نوین حصار

بازدید از شرکت نوین حصار

برای روز جشنواره تجلیل از پیشگامان تحقیق و توسعه، به عنوان کارگروه دیجیتال مارکتینگ انجمن مراکز تحقیق و توسعه، به...