...

دوره آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد

دوره آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد

این دوره آموزشی با هدف شناخت ابزارهای رایگان موجود در اینترنت برگزار شد.

مکان برگزاری

محل این دوره دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بود.

بررسی دوره آموزشی

گروه دیجیتال مارکتینگ کاکتوس به منظور معرفی ابزارهایی که در اینترنت رایگان و مهم هستند در این دوره حضور داشت و این ابزار ها را به دانشجویان معرفی کرد.

این دوره با آشنایی با بچه ها و کسب و کارشان شروع شد. هرکس رشته تحصیلی و حوزه فعالیتش را توضیح میداد.

در طی جلسه پرسش و پاسخ های زیادی انجام شد و دانشجویان این ابزار ها را بهتر شناختند.

هرکدام دغدغه خودشان را داشتند که با مطرح کردنشان توانستند به راهکارهای عملی و خوبی دست پیدا کنند.

افراد حاضر در دوره

در این دوره آقای عبائی (مدیر عامل شرکت دیجیتال مارکتینگ کاکتوس) سخنران و مدرس، آقای بهرام فر مسئول اجرا و خانم عباس زاده مسئول تصویر برداری حضور داشتند.

دوره آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد
آقای عبائی سخنران دوره
دوره آموزشی رایگان ابزار های شناخت اینترنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.